Демократично училище Хадера, Израел

Хадера Израел

Демократичното училище в Хадера, Израел е училищен модел, създаден през 1987 година от Яков Хехт като общност между учители, родители и деца с главна ценност зачитането на човешката личност и човешките права и разбирането, че в центъра на всички процеси е свободният избор на детето в различни образователни области – учениците сами избират какво и как да учат. Общността създава и се грижи за място, на което децата между 4 и 18 години израстват, и се самоуправлява демократично. В демократичното училище в Хадера ежегодно прекарват времето си 300 деца.

ПРИНЦИПИ

Зачитане на човешката личност, човешкото достойнство и човешките права, уважение към личността, свобода, демокрация

ФИЛОСОФИЯ

Съществуващата система в целия свят е неефективна и неработеща – тя води до отчуждение, безмислие, скука и насилие. Причините за това се коренят в липсата на връзка между пазара на труда и образователната система: сегашната система е създадена за друго време и е неприспособима към мащабните промени, случващи се в обществото днес. Коренят се в потъпкването на правата на човека и децата и формирането на отношение, което е неадекватно спрямо новите разбирания за тях и уважаването на личността им. Коренят се в революцията в информацията и начина, по който тя вече тече и се усвоява.

Необходимо е не продължаване на безуспешните опити за подобряване на „старата образователна система“, а създаване на нова образователна система – система, чиито постановки ще отговарят на един концептуално различен, съвременен и демократичен свят. За да бъде адекватна, тази система трябва да промени чувствително дефиницията на целите, начините и инструментите, с които ще си служи. Тази нова дефиниция води до появата на ново тълкуване на самата концепция за „училище“.

Целта на новата образователна система е да развие у детето способността да прави избор, да създава реалността, в която иска да живее и да вижда настоящата реалност като многообразна и многоцелева /в противовес на старата образователна система, която цели да подготви учениците за една точно определена реалност, възприемана като единствена и абсолютна/.

Ролята на ученика в училище трябва да е активна, а не пасивна. Различно от старото училище, което дефинира целите на ученика и изисква от него производителност и точно следване на процедурите, правейки го послушен безволеви изпълнител, демократичният училищен модел е една експериментална площадка за придобиване на знания и умения, в която активен фактор е детето.

В училището детето трябва да се съсредоточи върху избора и определянето на собствените си лични и социални цели и върху развиването на силните си страни, за да е способно да ръководи живота си съобразно тези цели.

Основни цели на образованието трябва да са изграждане на независимост и зачитането на човешкото достойнство и уважение към личността, съгласно дефиницията им във Всеобщата декларация за правата на човека.

Главни цели на училището са осигуряването на такава среда, в която всяко дете може свободно да развива и усъвършенства своите интереси, култивиране на възприемането на човешките права като ценност и осигуряване на тяхното спазване в рамките на институцията.

УПРАВЛЕНИЕ

Училището се управлява посредством пряка демокрация, в която учениците, учителите и родителите участват във взимането на всички решения равностойно.

Училищната общност действа като напълно демократична структура с четири власти – законодателна, изпълнителна, съдебна и ревизионна.

Законодателната власт е Общото събрание – парламентът – който се събира веднъж седмично. Решенията на парламента засягат училищния живот – определяне на правила за игра в училищния двор, решения за структурата на училищната програма, нова сграда, годишен бюджет и други. Събранията се провеждат всяка седмица и са открити за ученици, родители и всички, които работят в училището. Всеки в училището може да повдигне въпрос за обсъждане от събранието.

Изпълнителната власт функционира чрез различни комитети. Членовете на комитетите се избират чрез тайно гласуване на демократични избори в началото на годината от родителите, учителите и учениците. Формират се Учителски комитет /занимава се с отношенията между учителите, назначаването и освобождаването на учители/, Комитет по приема /занимава се с приема на нови ученици в училището/, Комитет по екскурзиите/ организира училищните пътувания през годината/, Комитет по събитията /организира годишната програма, празници, церемонии и т.н./, Комитет по материалната база, Комитет по бюджета.

Съдебната власт се състои от Комитета по медиациите, Комитета по дисциплината и Комитета по жалбите.

Ролята на Ревизионната власт е да следи за законността, ефективността и етичността на изпълнителната система /всички комитети и училищната администрация/ чрез инспекции на дейностите. Състои се от Комитет по преразглеждане и външен контрольор, който е на разположение на училището.

Ролята на училищна конституция играе Всеобщата декларация за правата на човека.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Учениците са свободни да прекарват времето си в училището, както сами преценят и желаят. В училището няма класове. Всеки ученик има личен учител-съветник, който сам избира измежду преподавателите. Той е връзката между ученика и училището както организационно /например, за отбелязване на присъствието/, така и в учебен и личен план /например, какво чувства ученикът в училище и извън него/. Ролята на съветника е да помогне на ученика по време на неговото „пътешествие в знанието“ в училище.

Официално училището е разделено на три степени:

– Деца на възраст между 4 и 8 години – на тяхно разположение има три сгради, които приличат на малки къщи и огромно пространство около тях. Те са свободни да избират между различни дейности в тези къщи, както и да се включват във всички останали училищни дейности.

– Деца на вързаст между 8 и 12 години – тези деца разполагат с основна централна сграда, която прилича на голяма къща. Няма класни стаи. Има библиотека и различни кабинети – музикален, танцувален, химия, биология. Децата трябва да се регистрират при своя съветник и да му съобщят, че са дошли. Какво ще правят след това зависи от тях.

– Деца на възраст 12-18 години – същото като при предната степен.

Ученикът може да избира между различни начини за учене – учебна програма с различни часове, учебни центрове, лични договорки, околностите на училището, работилници. Училището оценява детската игра и разговори като методи за учене, равностойни на “формалните”.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Училището няма задължителни академични дейности и академични очаквания към учениците. Те са свободни да прекарват времето си в училището, както сами преценят. Учениците имат на разположение различни варианти за придобиване на знания, информация и умения, сред които е и предварително определената учебна програмаТя се изготвя от учителите, предлага се в началото на всяка година и не е задължителна. На практика на всеки час от деня има по дванайсет различни възможности за различни уроци. Учениците и родителите също могат да се включват в изнасянето на уроците. В определени случаи необходима предпоставка за участие в някои от заниманията е наличието на предварително натрупани знания. Като цяло, при различните уроци има различни условия за участие, определяни автономно от съответния учител – например подготвяне и предаване на някакви материали или проект.

УЧЕБНА СРЕДА

Училището се разполага в горичка от евкалиптови дървета на хълм в южната част на град Хадера, Израел, сред полета и цитрусови дървета, на открита зелена площ. Съществуват няколко основни сгради и редица други малки – работилнички, учебни центрове и други.

УЧИТЕЛИ

Учителите в училището са там, за да помагат на децата и да им бъдат полезни със своите знания, организирайки за тях различни дейности и занимания.

ОЩЕ…

Хадера училищният модел е силно подкрепян от Министерството на образованието в Израел. Създаден е Институт за демократично образование, който за последните 15 години помага както за създаването на нови демократични училища в страната и по света /вече над 15 в Израел/, така и за демократизиране на традиционните училища – работил е в десетки традиционни училища из цялата страна.