Училище Монтесори

Училище Монтесори

Монтесори училищата прилагат принципите, философията и методиката, изградена чрез тях, на Мария Монтесори. В методиката на Монтесори детето с неговите възможности и способности се поставя в центъра на педагогическия процес. То не бива да бъде потискано от учебното съдържание, от налагани форми и методи на обучение, както и от учителя и родителите, а да бъде свободно в своята активност и творчество. Основната теза, която защитава Монтесори, е, че детето може да развие своя основен потенциал без груба намеса на учителя, възпитателя и родителя. Тази теза залага на природата на детето – според нея детето по природа е добро. Възрастните са тези, които трябва да създадат условия за развитието на тази доброта. Детето трябва да живее в свободна атмосфера.

Методът започва да се прилага в Рим 1907 г. в първия Дом на децата (Casa dei bambini) , с 50 деца на възраст по-ниска от училищната. Впоследствие методът се развива и за училищна възраст и отварят и първите Монтесори училища. Днес те са стотици в целия свят.

ПРИНЦИПИ

  • Уважение – личността на детето трябва да се уважава, а интересите, желанията и нуждите му – да бъдат чувани и зачитани
  • Вяра във възможностите на децата – децата са интелигентни, разсъдливи и компетентни същества с различни уникални индивидуалности, които трябва да има свободата да изразяват
  • Подходяща среда – децата се нуждаят от подходяща среда, в която да могат да живеят и да учат – задача на възрастните е да създадат тази подходяща, стимулираща интереса, среда за тях
  • Свободен избор – детето трябва да има възможност само да избира своите дейности и занимания през деня, съобразно своите настоящи потребности и интереси, които то усеща най-добре – своя избор на занимание то прави именно по този начин – силно интуитивно, съобразно вътрешните си нужди и преследването на собствените си интереси

ФИЛОСОФИЯ

Монтесори философията поставя в центъра на възпитанието и обучението човека и неговата индивидуалност – индивидуалната природа на всяка една личност. Детето не е пасивен обект на обучението, както го разглежда традиционната педагогика, а в центъра на този процес и го ръководи именно съобразно своите индивидуални дарби, заложби, интереси и предпочитания.

Водещо значение имат интересите на детето, на него не бива да му бъдат натрапвани знания и умения и преподаването трябва да остане на заден план, за сметка на подпомагане развиването на индивидуалните интереси и предпочитания – сферите, в които детето в дадения момент има нужда и желае да развива.

Основополагащ елемент във философията на Монтесори училищата е средата – вместо да „преподава” на децата понятия, средата е приготвена така че да стимулира интереса на детето и спонтанното му желание да учи посредством специално създадени материали, които съчетават в себе си едновременно информация и игрови елементи. Обкръжаващата среда позволява на детето да действа независимо и да участва в собственото си образование.

Децата са дарени с възможността да „попиват“ знания, когато не са насилвани да го правят и когато личността им бъде зачитава и уважавана.

Образованието не е нещо, което прави учителят, а това е природен процес, който се развива спонтанно в човешкото същество. Не се придобива чрез слушане на думи, а посредством преживяванията на детето в неговата среда. Задачата на учителя е не да говори, а да подготви и приготви поредица от мотивиращи детето дейности свързани с културата, в специална среда, създадена за децата.”

(М. Монтесори, The Absorbent Mind)

Когато на детето се даде възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и му помагат да е по-уверено, щастливо и независимо и да израства като самостоятелен пълноценен човек.

Камелини Монтесори, София

УПРАВЛЕНИЕ

Училищата Монтесори се управляват посредством Училищно ръководство, което се състои от персонала на училището – непедагогически – директор, заместник-директори, администрация, и педагогически – Монтесори педагозите.

Решенията, засягащи училището и учебния процес се взимат от възрастните без участието на децата.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Самият учебен процес се осъществява във взаимодействието между детето, учебния материал, цялото обкръжение и учителя, който ръководи този процес косвено. Детето има възможността да избира само своите занимания в специално подготвена и изградена за това среда и в този процес е подпомагано от учителя дискретно. Учителят има задачата да следи развитието на детето чрез заниманията му и овладяването на работата с конкретните материали, чрез което то трупа знания и умения, и да надгражда, предлагайки на детето материали от сходен тип, които доразвиват придобитите до този момент умения. Детето има възможността да се занимава самостоятелно, както и да покани учител или други деца да се присъединят към неговата дейност.

Някои критици на педагогиката отбелязват, че тя обръща централно внимание на индивидуалността и на индивидуалното възпитание за сметка на социалното. Всичко това обаче е възможност за избор – избор, който правят децата – училището дава както възможност за самостоятелна работа на всяко дете, така и за групова дейност, но последната се осъществява само по желание на децата. Много от тях се събират на кръг или в малки групички при извършването на някаква дейност и правят това по свое желание. Друг път предпочитат да работят самостоятелно, което от своя страна развива в много по-голяма степен способностите за концентрация. Съобразяването с другите деца и с техните желания води до формиране на чувство на уважение и въздържаност.

Важен момент в провеждането на цялостния учебен процес е фактът, че не се поставят оценки и не се водят бележници. По този начин вниманието на децата, на родителите на учителите се насочва много повече към развитието на детето, към това, какво то е постигнало, към какво да насочи своите усилия, отколкото само и единствено към цифровата стойност на бележката. В това отношение училищата по системата на Мария Монтесори имат забележителни постижения.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Обща учебна програма няма. Като част от работата на учителя е подготовката на седмични планове, в които той поставя общи насоки и рамки в заниманията на всеки ученик, съгласувайки дейността и насоките с последните си впечатления от детето и неговите интереси, така че всеки ученик да може да се занимава с любимо и избрано от него занимание и заедно с това да се развива в него и ежедневно да трупа нови знания и умения. По този начин се осъществява съобразяването с индивидуалния ритъм и личните интереси на всеки индивид, които, според Монтесори, са съществени за неговото хармонично развитие.

УЧЕБНА СРЕДА

Учебната среда се състои от големи, светли и просторни зали, в които пространството е организирано тематично – по тематични центрове и области – област за география, област за математика, област за ботаника, област за четене и писане. Всичко е изградено специално по начин, по който всеки един материал да е лесно видим, разпознаваем и достъпен за всички по всяко едно време.

Детска къща Монтесори, София

УЧИТЕЛИ

Дейността на учителите в училищата по системата на Монтесори се отличава от същата в масовото училище. Учителят подхожда с търпение спрямо темпа на работа на всяко едно от тях, без изискване за задоволяване на поставени “отвън” очаквания за постигане на конкретни резултати от детето. Ръководната роля на учителя по отношение на процеса на обучението не е директивна, а стимулираща. Когато едно дете подхване нов материал, учителят има задачата да му го представи така, че да задържи интереса и да го доразвие. Основна част от дейността на учителя е наблюдението отстрани – наблюдението на всеки отделен ученик. Учителят трябва да бъде наясно до къде е стигнал даден ученик, има ли затруднения, нуждае ли се от нови материали, от помощ и допълнителни, но дискретни указания. Работата на Монтесори учителя има творческа и трудно предвидима последователност, тъй като децата са много различни и се развиват със собствени темпове, а основен принцип е индивидуалният подход към всяко едно от тях.

ОЩЕ…

Училищата Монтесори днес вече имат над 100-годишна история, в които са се доказали като създаващи изключително интелигентни и пълноценни личности.